Zaloguj

Kreatynina

eGFR

Kreatynina jest markerem filtracji kłębuszkowej nerek. Jej stężenie zależy od masy mięśniowej, wieku, płci oraz diety. Do wyniku badania „ kreatynina „ dołączony jest wynik eGFR.

Wskazania do oznaczenia :
- ostre i przewlekłe choroby nerek
-  nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby tkanki łącznej
- niewydolność krążenia
- terapia lekami nefrotoksycznymi

Klirens kreatyniny

Jest podstawowym badaniem czynności nerek i określa zdolność nerek do oczyszczania krwi z kreatyniny. Aby wykonać to badanie należy oznaczyć stężenie kreatyniny w dobowej zbiórce moczu ( patrz w zakładce : przygotowanie pacjenta do badań ) i stężenie kreatyniny w surowicy. Jest to badanie bardzo użyteczne  w ocenie funkcji nerek, zwłaszcza ze względu na łatwość jego przeprowadzenia. Przy wzroście stężenia kreatyniny  w surowicy powyżej  2 mg/dl , oznaczanie klirensu kreatyniny  jest bezużyteczne. W tej sytuacji wartość kreatyniny  w surowicy lepiej koreluje  z wielkością filtracji kłębuszkowej GFR niż z klirensem kreatyniny.

Wskazania do oznaczenia :
 Przy prawidłowym  lub granicznym stężeniu kreatyniny w surowicy krwi  < 2 mg/dl.

GFR – współczynnik filtracji kłębuszkowej wyliczany jest na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, uwzględniając wiek i płeć pacjenta a także powierzchnię ciała. W badaniach klinicznych wykazano, że nawet niewielki spadek wielkości GFR jest dużym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Związek chorób układu sercowo-naczyniowego z łagodną niewydolnością nerek powoduje zatem , że obecnie dla prawidłowej oceny ryzyka konieczne jest oznaczenie wielkości GFR. Stan stabilnego lub wolno postępującego  upośledzenia  wydolności nerek wyraża się obniżeniem filtracji kłębuszkowej a tym samym obniżeniem wielkości GFR.
Wielkość filtracji kłębuszkowej jest podstawą podziału na stadia przewlekłej niewydolności nerek :
- stadium I     GFR prawidłowy                                                   > 90  ml/min/1,73 m2
- stadium II    GFR łagodnie obniżony                                     60-90 ml/min/1,73 m2
- stadium III   GFR umiarkowanie obniżony                           30-60 ml/min/1,73 m2
- stadium IV  GFR znacznie obniżony                                      15-30 ml/min/1,73 m2
- stadium V   GFR schyłkowa niewydolność nerek                  < 15 ml/min/1,73 m2